با عنوان : مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.A

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

استاد راهنما

دکتر حسن سلیمانی

 استاد مشاور

دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده     1
مقدمه       2
ضرورت و هدف پژوهش   5
سوالات پژوهش   6
فرضیه های پژوهش 6
روش پژوهش 6
ساختار پژوهش 7
بخش اول: کلیات 8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی 9
مبحث اول: سنت پناهندگی و طرفداری از پناهنده در اسلام 9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب 10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص) 11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص) 12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و طرفداری از پناهنده در حقوق بین الملل 13
گفتار اول: پناهندگی و طرفداری از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل   13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل 17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد   21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده 25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام 25
گفتار اول: تعریف و تبیین 26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام 29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل 31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو 33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی 37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی 39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو 41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام 43
فصل اول: مطالعه ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی 45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی 45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی 47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی 48
گفتار اول: قرآن 48
گفتار دوم: روایات 49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص) 51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان 52
فصل دوم: مطالعه عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی 54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی 54
گفتار اول: عناصر اصلی 54
گفتار دوم: عناصرفرعی 59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان 61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی 61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی 61
گفتار سوم: به لحاظ منشا 62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی 62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت 62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان 65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان 65
گفتار اول: حقوق عمومی 65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی 74
گفتار سوم: امنیت قضایی 78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان 80
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید