با عنوان :  مطالعه فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

مطالعه فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

استاد راهنما:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………… 2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش ………………………… 3
ب: پرسش­های پژوهش ……………………………………… 4
ج: فرضیات اصلی …………………………………………….. 4
د: اهداف پژوهش …………………………………………………………… 4
ه: سوابق پژوهش
5
و: سازمان دهی پژوهش ……………………………………………………….. 6
 

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….

 

7

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری ….. 8
مبحث اول: واژه شناسی ……………………………………………………………. 8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ………………………………………………. 9
گفتار دوم: تحصیل دلیل ……………………………………………… 12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل ………………………………………………… 14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل …………………………………………………………………………….. 16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن ………………………………………………………….. 16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن …………………………………………………. 17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن …………………………………………………… 20
د: شک ومفهوم آن ………………………………….. 20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ……………….. 21
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی …………………………………………………….. 21
الف: تغریف نظام ادله قانونی ……………………………………………….. 21
ب: تعین ادله قابل بهره گیری به موجب قانون ………………………… 22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون ……………………………. 22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ……………………………………… 23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی ……………………………………. 25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی …………………………….. 25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………… 25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان …………. 26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ……………………….. 27
الف: مفهوم علم قاضی ………………………………………………………………….. 27
ب: مفهوم حجیت بینه ………………………………………………………….. 28
ج: مفهوم حجیت اقرار …………………………………………………… 30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ………………………………………………. 31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………… 32
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری … 34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب ……………………………………. 34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………  

34

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب ………………………… 35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب …………………………………………. 35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف ……………………………. 36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ………………………………. 36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………  

38

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب ……. 40
الف: جرایم تعزیری ……………………………………….. 40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص ……………………………………. 41
 بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …  

42

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ……………… 43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه …………………………………………….. 44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار ………………………………………… 44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه …………………………………… 45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه ………………………………………….. 46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری ………………………………… 46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ……………………………… 47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی …………………………. 48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید …………………………….. 48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله ………………………………….. 51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ……….. 53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ……………….. 53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار ……………………………………………. 54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی 55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..
 

59

گفتار سوم: تعارض اقرارها ……………………………………………… 62
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید